پرشر گیج رنج پایین P3

پرشر گیج کپسولی P32

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.6% 0...10 تا 0...240 H20 استیل پرشر گیج استاندارد 2-1/2", 4", 6"