پرشر گیج دیجیتال DG

پرشر گیج دیجیتالDG60

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
0.25% 1- ... 600 bar استیل پرشر گیج استاندارد "1/4 ," 1/2

 

پرشر گیج دیجیتال DG50

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
(±0.2% F.S.) از خلا ء تا 6000 psi استیل پرشر گیج استاندارد 4"