نمایشگر ترانسمیتر دما

ترانسمیتر دما / سوئیچ با نمایشگر سری: TST300

دقت گستره ی کاری خروجی توضیحات
 m s  0.05% 200 -  ...850 درجه سانتی گراد آنالوگ ترانسمیتر