پرشر گیج تفاضلی P7

پرشر گیج تفاضلیP78

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
  0...10psi تا 0...psi30 استیل پرشر گیج استاندارد  

 

پرشر گیج تفاضلی مغناطیسیP76

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
2% 0...25 تا 0...mmH2O1250 استیل پرشر گیج استاندارد 4-1/2", 6"

 

پرشر گیج تفاضلی پیستونیP75

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
3% 0...25 kpa تا 0...kpa1000 استیل پرشر گیج استاندارد 3-1/4", 4"

 

پرشر گیج تفاضلی پیستونیP74

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
2% 0...25 تا 0...1000 kpa استنلس استیل  پرشر گیج تفاضلی 3-1/4", 4", 4-1/2", 6"

 

پرشر گیج تفاضلی دیافراگمیP73

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
2% 0...4 تا 0...250 mH20  استنلس استیل / آلومینیوم پرشر گیج تفاضلی 2-1/2", 3-1/4", 4", 4-1/2", 6

 

پرشر گیج تفاضلی دیافراگمیP72

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.6% 0...10تا 0...10000 H20 فولاد ضد زنگ و استنلس استیل پرشر گیج تفاضلی 4", 6"

 

پرشر گیج تفاضلی بوردونP71

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.6% 0...4 تا 0...250 mH20 استنلس استیل پرشر گیج استاندارد 4"